logo

CARBAPENEM


Imipenem + Cilastatin 250mg, 500mg
Meropenem 125mg, 250mg, 500mg, 1000mg, 2000mg
Meropenem + Sulbactam 1500mg